back
Menu

SAAM Energy Development

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอเอเอ็ม
เราเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมา มากกว่า 10 ปี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณค่าองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Development) รวมถึงลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Investment) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนที่ดีมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

เอสเอเอเอ็ม ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย
รวมถึงธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการและธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจที่ 1: ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ว่าสิทธิการเช่า หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์บริเวณโครงการตามระยะเวลาของสัญญา ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

จำนวนรวม

17 โครงการ

พื้นที่รวม

750-3-48.5 ไร่

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

41.1 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่ 2: ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SAAM Oita O1 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita O2 Biomass Power ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 19.9 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาจนได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Grid Interconnection Approval) ซึ่งออกโดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาค และใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification) ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry ("METI")) ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนโครงการ

2 โครงการ

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

39.8 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่ 3: ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.0 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 25 ปี โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

2.0 เมกะวัตต์

อัตรารับซื้อไฟฟ้า

5.66 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา

25 ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านบัญชี

นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

นายวีรวัฒน์ คงคามี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการและต้นทุน

นายพดด้วง คงคามี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารและพัฒนาโครงการ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ประสบการณ์ด้านพัฒนาโครงการและการขาย

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมาย

01

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

02

เข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2563

03

เข้าร่วมลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา ภายในปี 2563

กลยุทธ์

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างประสิทธิภาพ และขยายอัตรากำลัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนา รักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า เพื่อจำหน่ายโครงการ และ/หรือร่วมลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา

ศึกษาเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่คุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา