back
Menu

ปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561

ปี 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560