SAAM Energy Development

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอเอเอ็ม
เราเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมา มากกว่า 10 ปี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณค่าองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Development) รวมถึงลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Investment) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนที่ดีมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

เอสเอเอเอ็ม ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย
รวมถึงธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการและธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจที่ 1: ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน ไม่ว่าสิทธิการเช่า หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์บริเวณโครงการตามระยะเวลาของสัญญา ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

จำนวนรวม

17 โครงการ

พื้นที่รวม

750-3-48.5 ไร่

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

41.1 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่ 2: ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SAAM Oita O1 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita O2 Biomass Power ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 19.9 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาจนได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Grid Interconnection Approval) ซึ่งออกโดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาค และใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification) ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry ("METI")) ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนโครงการ

2 โครงการ

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

39.8 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่ 3: ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.0 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 25 ปี โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาณรวม

2.0 เมกะวัตต์

อัตรารับซื้อไฟฟ้า

5.66 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา

25 ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านบัญชี

นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

นายวีรวัฒน์ คงคามี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการและต้นทุน

นายพดด้วง คงคามี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ด้านบริหารและพัฒนาโครงการ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ประสบการณ์ด้านพัฒนาโครงการและการขาย

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมาย

01

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

02

เข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2563

03

เข้าร่วมลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา ภายในปี 2563

กลยุทธ์

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างประสิทธิภาพ และขยายอัตรากำลัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนา รักษาความสัมพันธ์ และขยายฐานลูกค้า เพื่อจำหน่ายโครงการ และ/หรือร่วมลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา

ศึกษาเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่คุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนามา

ข้อมูลหลักทรัพย์

SAAM

1.52 THB

เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ราคาเปิด
1.52
วันก่อนหน้า
1.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
280,800
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
427
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.51 - 1.53

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

งบการเงินประจำปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท
ล้านบาท เท่า

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 ก.พ. 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

13 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

13 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ม.ค. 2562

"SAAM" เปิดเทรดวันแรก 1.70 บาท

12 ธ.ค. 2561

"SAAM" หุ้นไอพีโอน้องใหม่

12 ธ.ค. 2561

"SAAM" แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เคาะไอพีโอ 1.80 บาท กำหนดวันจองซื้อ 24-27 ธันวาคม 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกมลพรรณ อารีวิจิตร

อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-096-1936 ถึง 7 ต่อ 105
โทรสาร: 02-096-1936 ถึง 7 ต่อ 111
อีเมล์: kamolpan@saam.co.th