back
Menu

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ 100,200,000 33.40
2. นายพดด้วง คงคามี 100,173,000 33.39
3. นายโสฬส คงคามี 26,757,200 8.92
4. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 6,834,600 2.28
5. นางฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 3,123,900 1.04
6. นางสาวสุทธินี ลิ้มอารยะชน 2,160,000 0.72
7. นายเอกวัฒน์ ฝังมุข 1,860,000 0.62
8. นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี 1,820,000 0.61
9. นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม 1,777,700 0.59
10. นางสาวภัทราพร นิศามณีวงศ์ 1,500,000 0.50
10. นายธนารักษ์ ภุชงค์บริวัตร 1,500,000 0.50