back
Menu

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ 100,200,000 33.40
2. นายพดด้วง คงคามี 100,150,000 33.38
3. นายโสฬส คงคามี 24,913,200 8.30
4. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 6,834,600 2.28
5. นางฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 3,144,900 1.05
6. นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม 1,975,300 0.66
7. นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี 1,820,000 0.61
8. นางสาวภัทราพร นิศามณีวงศ์ 1,500,000 0.50
9. นายเอกวัฒน์ ฝังมุข 1,334,000 0.44
10. นางวีรวรรณ สุภัทรกุล 1,170,600 0.39