back
Menu
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 02/2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบหนังสือมอบฉันทะ  
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวารการประชุมสามัยผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด