back
Menu

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • แจ้งข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ครบถ้วน พร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
 • เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมและสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
 • แจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
 • จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในด้านของสถานที่จัดประชุม พนักงานลงทะเบียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลงทะเบียนและการคำนวณผลการลงคะแนนเสียง
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม และบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
 • เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
 • มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563
การเสนอระเบียบวารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด