หน้าหลักลงทุนสัมพันธ์

เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“SAAM”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย รวมถึงธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รายได้รวม 39.07 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 16.06 ล้านบาท

อัตราหนี้สินต่อทุน 0.43 เท่า

ข้อมูลหลักทรัพย์และการเงิน

ราคาหลักทรัพย์

  • ชื่อย่อหุ้น : SAAM
  • ราคาล่าสุด : 6.00 THB
  • เปลี่ยนแปลง : - (-%)
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,900
กราฟราคาหลักทรัพย์

รายงานประจำปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

เอกสารนำเสนอล่าสุด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564