หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“SAAM”) ดำเนินธุรกิจโดยสามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจ ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ 1 : กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(1.2) ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(1.3) ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจ 2 : กลุ่มธุรกิจลงทุน

(2.1) ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(2.2) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

(2.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

รายได้รวม 54.43 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 17.11 ล้านบาท

อัตราหนี้สินต่อทุน 0.26 เท่า

ข้อมูลหลักทรัพย์และการเงิน

ราคาหลักทรัพย์

  • ชื่อย่อหุ้น : SAAM
  • ราคาล่าสุด : 7.50 THB
  • เปลี่ยนแปลง : +0.10 (+1.35%)
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 50,100
กราฟราคาหลักทรัพย์

รายงานประจำปี 2565

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

เอกสารนำเสนอล่าสุด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566