หน้าหลักลงทุนสัมพันธ์

เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“SAAM”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย รวมถึงธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รายได้รวม 72.77 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 55.61 ล้านบาท

อัตราหนี้สินต่อทุน 0.32 เท่า

ข้อมูลหลักทรัพย์และการเงิน

ราคาหลักทรัพย์

  • ชื่อย่อหุ้น : SAAM
  • ราคาล่าสุด : 7.80 THB
  • เปลี่ยนแปลง : -0.10 (-1.27%)
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,900
กราฟราคาหลักทรัพย์

รายงานประจำปี 2564

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

เอกสารนำเสนอล่าสุด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564